• Plyn

  „Starostlivosť o zákazníkov je u nás na prvom mieste“

  viac info
 • Elektrina

  „Tvoríme úspory energetickou optimalizáciou a dodávkou za konkurenčné ceny“

  viac info
 • Biomasa

  „Spájame ekologickú ohľaduplnosť s ekonomickou efektivitou“

  viac info

Plyn

kwick05-colorSpoločnosť EnerBiz je výhradne slovenský subjekt poskytujúci okrem iných služieb aj službu  dodávky plynu pre podniky a organizácie na území SR.Sme spoľahlivý partner pri dodávke plynu pre segment malých, stredných a veľkých podnikov a organizácii.

Starostlivosť o zákazníkov je u nás na prvom mieste. Na rozdiel od veľkej plynárenskej spoločnosti je naša starostlivosť o odberateľa veľmi intenzívna a familiárna. Náš záujem o Vás sa nekončí podpisom zmluvy, ako majú mnohí z vás skúsenosť pri byrokraticky náročnej štruktúre veľkého konglomerátu vlastneného zahraničnými spoločnosťami. Pre nás je každý zákazník, bez ohľadu na veľkosť odberu plynu, veľmi dôležitý a podľa toho k nemu aj pristupujeme. EnerBiz sa o svojich odberateľov stará priebežne počas celého roka a načúva ich požiadavkám a potrebám.

EnerBiz Vám, ako svojim odberateľom, poskytuje užitočné informácie, ktoré Vám umožnia využívať energiu efektívnejšie a zároveň Vám pomôžu zorientovať sa v problematike zemného plynu. Umožnia Vám robiť tie správne rozhodnutia a šetriť Vaše financie. Našou cieľovou skupinou sú odberatelia plynu, ktorí:

 • majú dohodnuté zmluvné množstvo odberu zemného plynu v rozpätí od 100 MWh do 633 MWh vrátane (približne do 60-tis. m3 vrátane), označovaní ako „maloodber“.
 •  majú dohodnuté zmluvné množstvo odberu zemného plynu v rozpätí od 633 MWh do 4 220 MWh vrátane (približne od 60-tis. m3 do 400-tis. m3 vrátane), označovaní ako „strednoodber“.
 • majú dohodnuté zmluvné množstvo odberu zemného plynu nad 4 220 MWh (približne nad 400-tis. m3), označovaní ako „veľkoodber“.

Pri strednom odbere a veľkoodbere je potrebné zmluvne dohodnúť aj výšku denného maximálneho odberu.

Medzi naše odberateľské organizácie patria okrem iných aj obce, mestá a mestské časti. Každá obec, mesto alebo mestská časť má iné požiadavky na uspokojenie ich potrieb zemným plynom. Obce, mestá či mestské časti majú prevažne vo svojej správe nemocnice, školy, škôlky, verejné budovy a zaobstarávajú pre ne dodávku zemného plynu. Ale sú aj také, ktoré zemný plyn potrebujú len pre svoju potrebu. EnerBiz analyzuje a eviduje tieto rozdiely v potrebách a pristupuje ku každému odberateľovi individuálne, čo sa premieta aj v cenovej politike a energetickej optimalizácii. Aj takto chceme prispieť k tomu, aby využívanie zemného plynu bolo ešte viac ekologické, ekonomicky úsporné a pre odberateľa čo najtransparentnejšie. Poskytujeme ponuku užitočných výhod a služieb, ktoré umožňuje naše zázemie a flexibilita výlučne slovenského dodávateľa plynu.

Cenová a fakturačná politika

Ceny pre klientov spadajúcich do maloodberu sú stanovené podľa nášho aktuálneho cenníka, ktorý sa modifikuje v priebehu roka. Zmluvná cena je určená na jedno a viac ročné obdobie, podľa individuálnej dohody s odberateľom a jeho konkrétnej predstavy. Cena za plyn v segmente stredno a veľkoodber sa skladá z fixnej a variabilnej časti. Sadzba za odobratý plyn je stanovená na základe vybraných trhových parametrov, zatiaľ čo fixná mesačná sadzba je pre každého odberateľa stanovená individuálne v závislosti od objednaného množstva a denného maximálneho odberu. S našimi odberateľmi si individuálne dohadujeme najmä platobné podmienky a fakturačné podmienky, ako sú lehota splatnosti vyúčtovacích faktúr, výška preddavkových platieb a tiež minimálneho množstva plynu, ktoré sa zmluvne zaviaže odberateľ odoberať. Stanovenie primeranej ceny je pre našich odberateľov asi jedným z najdôležitejších impulzov rozhodnutia sa pre spoluprácu s nami. Podľa platnej legislatívy sa vyúčtovanie dodávky plynu realizuje rozčlenením ceny podľa jednotlivých činností. Cena obsahuje samostatne vyčíslenú cenu služieb obchodníka, služieb súvisiacich s distribúciou plynu a služieb súvisiacich s prepravou plynu. Cena za služby obchodníka pre veľkých zákazníkov je dvojzložková a skladá sa z variabilnej zložky a fixnej zložky. Cena je individuálne stanovená v zmluve o dodávke plynu samostatne pre každé odberné miesto nášho odberateľa.

 • variabilná zložka je sadzba za odobratý plyn, stanovuje sa v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja kurzu EUR voči USD.
 • fixná zložka ceny je fixná mesačná sadzba stanovená v pevnej výške na celé zmluvné obdobie. Fixná mesačná sadzba je fixný mesačný poplatok v EUR.

Cena za služby súvisiace s distribúciou je trojzložková. Je zložená z fixnej mesačnej sadzby, sadzby za výkon a sadzby za odobratý plyn. Cena ďalej zahŕňa služby súvisiace s prepravou. Tieto ceny vychádzajú z regulovaných cien schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Poslednou zložkou ceny dodávky je spotrebná daň. S účinnosťou od 1. 7. 2008 sa na dodávky zemného plynu aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Ku všetkým cenám je pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnych právnych predpisov. Cena za komoditu sa určí pre každého zákazníka individuálne podľa jeho odberového diagramu, ktorý nám poskytne pre nacenenie. Takýto odberový diagram obsahuje nasledovné:

 1. Názov odberného miesta
 2. Číslo odberného miesta
 3. Číslo miesta dodávky (POD)
 4. Celkové odobraté množstvo za posledné ročné obdobie, resp. množstvo, ktoré plánujete odobrať pre nasledujúce ročné obdobie v kWh.
 5. Percentuálne mesačné podiely odberov z celkového odobratého ročného množstva. (platí len pre stredno a veľko odberné miesta nad 633 000 kWh/rok)

V prípade záujmu o cenovú ponuku nám prosím zašlite nasledujúce údaje s Vašim kontaktom na info@enerbiz.sk

Written by admin